Thực hiện Kế hoạch số 402-KH/ĐU ngày 04/11/2019 của Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị về Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng viên lần thứ IV. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc hoàn thàn

Xem: 1266 - ngày đăng: 19-02-2020

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Để bảo đảm hiệu quả, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của các Chi bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp dự chỉ đạo, kiểm tra công tác Đại hội các Chi bộ trực thuộc, bắt đầu từ ngày 12/02/2020.

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị của các Chi bộ đều khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình kinh tế chính trị của đất nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn, thách thức đó đã tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nên nhiệm kỳ qua các Chi bộ đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Các nhiệm vụ chuyên môn được hoàn thành tốt, đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động được giữ vững và cải thiện; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng được giữ gìn và phát huy; nhiều Chi bộ được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao, công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả đến ngày 19/02/2020, 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức Đại hội thành công, là tiền đề để các Chi bộ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022:

Chi ủy Chi bộ Tổ chức hành chính - Kinh tế kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Tài chính kế toán - Kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Đầu tư - Xây lắp nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4 nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

 

Chia sẻ:

Đánh giá