Công ty HUDS tổ chức Đại hội đại biểu cán bộ CNVC năm 2017.

Xem: 3126 - ngày đăng: 21-01-2017

Sáng ngày 19/01/2017 tại Nhà văn hóa Bán Đảo Linh Đàm, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Đại hội đại biểu CNVC năm 2017. 

Đến dự với Đại hội về phía Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có đồng chí Đoàn Văn Thanh - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty; đồng chí Đặng Hồng Quang - Uỷ viên BCH Đảng ủy, Phó ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty. Về phía Công ty HUDS có đồng chí đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Chủ tịch Phụ trách HĐTV Công ty, Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng 196 đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Tại Đại hội đại biểu CBCNV năm 2017, thay mặt ban lãnh đạo Công ty đồng chí Nguyễn Thắng - Phó chủ tịch Phụ trách HĐTV đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ SXKD 2017. Báo cáo đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, đồng thời có biện pháp cụ thể khắc phục những vướng mắc, tồn tại, bám sát các Nghị quyết Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng Công ty vận dụng vào điều kiện kinh tế của đơn vị nên các chỉ tiêu hoạt động SXKD đều hoàn thành kế hoạch đặt ra, cụ thể: Giá trị SXKD ước đạt: 459,744 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2015; doanh thu ước đạt: 409,028 tỷ đồng, đạt 100,3% với kế hoạch năm, tăng 9% so với năm 2015; Nộp ngân sách ước đạt: 44,913 tỷ đồng, đạt 157,6% so với kế hoạch năm, tăng 13% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 39,5 tỷ đồng, đạt 102,7% so với kế hoạch năm, tăng 55% so với năm 2015; Thu nhập bình quân người lao động: 6,65 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,2% so với năm 2015.

Trên cơ sở tổng kết những kết quả đạt được từ hoạt động SXKD của Công ty năm 2016, cùng với dự báo tình hình năm 2017 và các năm tiếp theo, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty, trên tinh thần đổi mới tư duy trong lãnh đạo, điều hành SXKD, không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, Công ty đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 như sau: Giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt 461,611 tỷ đồng; chỉ tiêu doanh thu phấn đấu đạt 422,65 tỷ đồng; Chỉ tiêu nộp ngân sách phấn đấu đạt 30,121 tỷ đồng,; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 40,152 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng 5% so với thực hiện 2016.

Tại Đại hội đại biểu CNVC năm 2017, thay mặt ban lãnh đạo Công ty đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty trình bày báo công tác Đảng năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. Nhìn chung, trong năm 2016, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy Công ty đã cùng với Ban lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, từng bước khắc phục vượt qua nhiều khó khăn, thách thức tạo được sự ổn định trong sản xuất kinh doanh, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty các lĩnh vực hoạt động trong Công ty đã có những chuyển biến tích cực với tình hình mới, góp phần giữ vững các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã đề ra trong năm 2016. Đã hoàn thành phương án cổ phần hóa Công ty trình Bộ xây dựng phê duyệt; Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, các mặt công tác về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và dân vận được coi trọng ổn định chính trị nội bộ, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong các hoạt động của Công ty. Trên cơ sở đã đạt được trong năm 2016 lãnh đạo Đảng ủy Công ty đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017  tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo cương vị công tác, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc theo đề án cổ phần hóa Công ty. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trong tâm của Công ty, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2017 trong toàn Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2016 và phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019.

 Thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty đồng chí Đoàn Văn Thanh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên HĐTV Tổng công ty  phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được trong năm vừa qua trên các mặt công tác đặc biệt là Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty giao. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo các giải pháp cụ thể như sau: Bám sát cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa để IPO nhằm sớm chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao quản trị doanh nghiệp. Tiến hành xây dựng các quy chế, quy định vận hành Công ty theo mô hình công ty cổ phần, tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng của Đảng, tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng ưu tú vào Đảng. Nâng cao vai trò, công tác Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ kế cận thông qua việc làm tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Thanh, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó chủ tịch  phụ trách HĐVT Công ty cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từng bước vượt qua khó khăn, đổi mới công tác quản trị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019, gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV,  Phó Giám đốc Công ty

2. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty

3. Đồng chí Đỗ Thị Tuyết Minh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty

4. Đồng chí Ngô Phan Hà - Phó phòng Kinh tế tổng hợp Chi nhánh Công ty - XN4

5. Đồng chí Phạm Thị Thanh Phượng - Chuyên viên phòng Kinh tế tổng hợp Chi nhánh Công ty XN1.

Cuối cùng, để thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 đã đặt ra. Đại hội kêu gọi toàn thể CBCNV trong Công ty phát huy tinh thần làm chủ thể, đoàn kết, mỗi cá nhân tự phấn đấu dành mọi nỗ lực, trí tuệ và công sức quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chia sẻ:

Đánh giá