Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; xét thi đua khen thưởng năm 2023

Xem: 584 - ngày đăng: 14-12-2023

Thực hiện Kế hoạch số 1579-KH/ĐU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty (HUD) và Kế hoạch số 383-KH/ĐU ngày 07/12/2023 của Đảng ủy Công ty HUDS về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2023.

Sáng ngày 13/12/2023, tại Hội trường Công ty Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, tập thể cấp ủy Chi bộ, đảng viên và xét thi đua khen thưởng năm 2023. Dự chỉ đạo, giám sát Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV Tổng công ty. Về phía Công ty HUDS có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS; đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó Bí thư Đảng uỷ, thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Danh Bằng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT ĐU, Phó Giám đốc Công ty.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS thông báo lý do tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng thời xem xét, kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ quản lý lãnh đạo và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và xét thi đua khen thưởng năm 2023 tại Đảng bộ Công ty theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Thay mặt thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Yêu cầu bám sát nội dung Hướng dẫn 06-HD/ĐUK ngày 30/11/2023 của Đảng ủy Khối DNTW, Kế hoạch 1579-KH/ĐU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty để công tác kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cần đánh giá đúng kết quả đã đạt được trong năm 2023, nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân, qua đó đề ra phương hướng, biện pháp thiết thực trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng đảng, công tác sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – UV BTV, TV HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công ty HUDS năm 2023. Cho ý kiến đóng góp, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm của tập thể, các đồng chí tham gia Hội nghị đã nhất trí cao về kết quả lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ, các ý kiến cũng phân tích làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ thêm những vấn đề Báo cáo đã nêu. Tiếp theo, từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV đọc bản tự kiểm điểm và được Hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá trên tinh thần nghiêm túc thẳng thắn, khách quan có tinh thần xây dựng cao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty HUDS đã chuẩn bị báo cáo kiểm điểm nghiêm túc, đúng hướng dẫn, thể hiện sự chu đáo; các ý kiến nhận xét đúng trọng tâm vấn đề thể hiện tinh thần trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, đồng thời đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty HUDS cần sớm chỉ đạo Ban điều hành Công ty báo cáo xin chủ trương của lãnh đạo Tổng công ty về việc trích khấu hao TSCĐ theo giá trị đánh giá lại tại Quyết định số 203-QĐ/BXD ngày 04/3/2016 của Bộ Xây dựng để chuẩn bị cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu đánh giá, nhận xét, góp ý của đồng chí Nguyễn Ngọc Cương đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty; Ban Thường vụ Đảng ủy giao bộ phận tham mưu, giúp việc Đảng ủy hoàn chỉnh bản báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ năm 2023 để ký, gửi kèm theo hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty theo quy định.

Căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị kiểm điểm của 07 Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty. Hội nghị đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm đồng chí Phan Thanh Thuỷ, Phó phòng TCHC - Tổ trưởng, đồng chí Chu Thị Diễm Hằng, Phó phòng TCKT - Tổ viên, đồng chí Phùng Minh Thịnh, nhân viên phòng TCHC - Tổ viên và tiến hành bỏ phiếu đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Đảng bộ, tập thể BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, cá nhân Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ; đánh giá, xếp loại Chi bộ, Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ trực thuộc và đảng viên toàn Đảng bộ. Sau khi bỏ phiếu Đảng uỷ Công ty thống nhất báo cáo kết quả tự đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét thi đua khen thưởng năm 2023 tại Đảng bộ Công ty HUDS trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại như sau:

- Đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 25/128 đ/c, chiếm 19,5% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 128/25 đ/c, đạt 99,2 % tổng số đảng viên được đánh giá.

- Đảng viên “không hoàn thành nhiệm vụ”:  01 đồng chí .

- Chi bộ đạt: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 02 Chi bộ

- Chi bộ đạt: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 05 Chi bộ.

- Kết quả đánh giá, xếp loại Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc:

+ Xếp loại mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”:          02 đ/c

+ Xếp loại mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”:          17 đ/c

- Kết quả tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng Đảng bộ Công ty, đạt: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

- Kết quả tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đạt: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Kết quả tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, đạt: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Kết quả đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty (09 đ/c) gồm:

+ Xếp loại mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”:          02 đ/c

+ Xếp loại mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”:                  07 đ/c

- Kết quả tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty:

+ Xếp loại mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”:          01 đ/c

+ Xếp loại mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”:                  02 đ/c

Kết thúc Hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp tại Hội nghị, hoàn chỉnh bản báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân, ký, nộp lại Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp !

Chia sẻ:

Đánh giá