Lịch sử phát triển HUDS

Xem: 4996 - ngày đăng: 03-11-2016
Lịch sử phát triển HUDS

Ngày viết: 2015-10-30 10:00:27

Tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) hiện nay là Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí đ­ược thành lập theo quyết định số 1125/QĐ-BXD ngày 5/11/1998 và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 1 năm 1999 với cơ cấu tổ chức là 03 phòng ban chức năng, 04 đội, 02 tổ trực thuộc Xí nghiệp với tổng số CBCNV khoảng trên 70 ng­ười.

Đến năm 2000, năm đánh dấu b­ước trư­ởng thành của đơn vị cả về lư­ợng và chất, cùng với sự phát triển từ Công ty Đầu tư­ phát triển nhà và đô thị thành Tổng công ty Đầu tư­ phát triển nhà và đô thị là sự kiện Bộ Xây dựng ra quyết định số 823/QĐ-BXD ngày 19/6/2000 về việc thành lập Công ty Dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí trên cơ sở sắp xếp lại Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí.

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiều Dự án khu đô thị mới và nhà ở trong khắp cả n­ước của Tổng công ty là sự kiện 14/6/2001, Tổng công ty có Quyết định thành lập Xí nghiệp Quản lý nhà ở cao tầng trực thuộc Công ty Dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí đánh dấu sự phát triển của Công ty theo chiều h­ướng mới trọng điểm của Công ty là quản lý nhà ở cao tầng như­ng không coi nhẹ các loại hình dịch vụ khác, cùng với sự phát triển về quy mô, cơ cấu nhân sự của Công ty cũng tăng lên với tổng số CBCNV trong toàn Công ty là 206 người.

Với chiến l­ược phát triển khu đô thị mới và nhà của Tổng công ty HUD đến năm 2010, ngày 16/10/2001 Bộ tr­ưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1678/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí - Doanh nghiệp Nhà nư­ớc hoạt động kinh doanh thành Doanh nghiệp Nhà n­ước hoạt động công ích và đổi tên thành Công ty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị.  Từ sự chuyển đổi quan trọng này đội ngũ CBCNV cũng dần tr­ưởng thành theo kịp với sự phát triển chung của Tổng công ty.

Năm 2005, thực hiện chủ trư­ơng của Nhà n­ước về việc đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nư­ớc nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD, Công ty đã tiến hành các b­ước cần thiết và tiến hành sắp xếp lại toàn bộ lao động hiện có làm cơ sở cho việc chuyển sang mô hình Công ty TNHH nhà nư­ớc một thành viên và đến ngày 08/12/2005 đã có Quyết định số 2258/QĐ-BXD của Bộ trư­ởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị thuộc Tổng công ty Đầu tư­ phát triển nhà và đô thị thành Công ty TNHH nhà nư­ớc một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS). Với sự chuyển đổi này, vốn điều lệ của Công ty được nâng lên là 43,4 tỷ đồng. Đến năm 2008, vốn điều lệ của Công ty là 47 tỷ đồng.

Đến ngày 6/8/2010, Công ty đã đổi tên Công ty TNHH nhà nư­ớc một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thành Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị theo Quyết định số 275/HUD - HDTV ngày 6/8/2010 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Tại Quyết định số 892/NQ-HUD ngày 09/11/2011 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị phê duyệt vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị là 255,752 tỷ đồng, cụ thể vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2010 là 49,106 tỷ đồng (trừ lợi nhuận chư­a phân phối) và Tập đoàn giao vốn bằng tài sản là 206,646 tỷ đồng.

Qua quá trình phát triển kể từ năm thành lập vào năm 1999, số lao động làm việc tại Công ty chỉ khoảng trên 70 ngư­ời thì đến tháng 12 năm 2011 tổng số lao động trong danh sách là 1.864 ngư­ời, tính đến ngày 06/3/2012 tổng số lao động Công ty quản lý đã tăng lên 1.659 ng­ười và số lao động khoán việc là 445 ng­ời (ch­ưa tính số lao động khoán việc làm việc trong Bộ phận xây lắp).

Chia sẻ:

Đánh giá