Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tổng công ty HUD về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Xem: 255 - ngày đăng: 31-08-2018
Nguồn: Tổng công ty HUD

Ngày 27/8/2018, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổ Công tác số 4 Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII do Ban Kinh tế Trung ương thành lập đã có buổi làm việc với Tổng công ty HUD về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo nội dung các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Tổ Công tác số 4 có các đồng chí: Vũ Trọng Bình - Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Duy Bính – Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành; Phạm Trung Lượng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Quốc Điển – Chuyên viên chính Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Tổng công ty HUD có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Đỗ Hoài Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng một số Ban chức năng của Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã báo cáo với Tổ công tác số 4 kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước đối với Tổng công ty HUD. Báo cáo đã tóm những kết quả HUD đạt được trong những năm qua, đồng thời nêu bật nhưng khó khăn, vướng mắc khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty HUD, đặc biệt là trong công tác thực hiện cổ phần hóa, Báo cáo cũng nêu đề xuất của HUD đối với Trung ương và các Bộ, Ngành để việc thực hiện theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đạt kết quả cao nhất.

Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Việt Hùng, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, Đảng ủy Tổng công ty HUD đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong Tổng công ty. Cụ thể, Đảng ủy Tổng công ty và 32 tổ chức đảng đã quán triệt nghị quyết để mọi cán bộ và đảng viên đều thống nhất nhận thức và nắm vững quan điểm của đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; xác định cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp theo cơ chế thị trường là quá trình thường xuyên, liên tục để đảm bảo doanh nghiệp Nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Bám sát chủ trương và các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương đã xác định trong Nghị quyết 12-NQ/TW, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Tổng công ty, Đảng uỷ Tổng công ty đã đẩy mạnh lãnh đạo tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 theo hướng giữ vững và củng cố lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; phấn đấu hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ, tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị (Chương trình hành động số 298-CTr/ĐU, ngày 28/7/2017 của Đảng ủy Tổng công ty và Chương trình tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020). Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư, các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, gắn kết quả thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, Tổng công ty trong từng năm với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp uỷ trực thuộc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 và các năm tiếp theo, kế hoạch triển khai 5 năm và hàng năm cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW và các chỉ thị, quyết định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Tổng công ty.

Tổng công ty đã thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, các dự án và vốn, tài sản Nhà nước tại đơn vị để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp. Bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đơn vị của Tổng công ty, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản. Cùng với đó là đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý và người đại diện vốn chủ sở hữu, nhất là người đứng đầu và kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhờ vậy, năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, dù bị ảnh hưởng bởi những khó khăn thách thức, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty rất đáng ghi nhận, với sự ổn định của cả tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu các năm đều đạt trên 10%. Sáu tháng đầu năm 2018 tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 7%, kết quả cả năm đảm bảo trên 10%. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu các năm đều đảm bảo dưới 3. Hệ số bảo toàn vốn của doanh nghiệp luôn được đảm bảo trên 1; riêng năm 2017, hệ số nhỏ hơn 1. Việc bảo toàn vốn Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đều được đảm bảo.

Báo cáo với Tổ Công tác, đồng chí Nguyễn Việt Hùng khẳng định, sau khi cơ cấu lại theo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 12-NQ/TW, Tổng công ty HUD sẽ chuyển mình thành một doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, có năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng các doanh nghiệp Nhà nước khác giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội như mục tiêu Nghị quyết 12 đã nêu. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cũng đề xuất để đạt được mục tiêu này, không chỉ là sự nỗ lực, quyết tâm của HUD mà còn cần sự chia sẻ, đồng hành, vào cuộc trách nhiệm của các Bộ, Ngành, Địa phương liên quan trong việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó có sự lắng nghe, chia sẻ, phản ảnh những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ đến cấp có thẩm quyền của các đồng chí thành viên trong Tổ công tác số 4, Ban Kinh tế Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Vũ Trọng Bình - Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương đã thay mặt Tổ Công tác số 4 cảm ơn Tổng công ty HUD đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu để Tổ công tác làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Vũ Trọng Bình ghi nhận những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Tổng công ty HUD trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Các nội dung báo cáo của Tổng công ty HUD sẽ được Ban Chỉ đạo tổng hợp cùng các đơn vị khác để Ban Kinh tế Trung ương có Báo cáo hoàn chỉnh về kết quả bước đầu thực các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trên toàn quốc.

Chia sẻ:

Đánh giá